Tombolă vizitatori site Appia-DroneShop.ro

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

S.C. Wiki Wiki Management S.R.L. cu sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja nr. 147, judetul Mureș, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J26/511/2013, Cod de înregistrare fiscală RO31617996, telefon: 0732 660 977, reprezentată prin Csaba Szilveszter Biro, în calitate de administrator, denumită în continuare Appia-DroneShop.ro.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială în pagina tombolei. Regulamentul este obligatoriu să fie parcurs și acceptat înainte de participarea la tombolă.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 01-31 martie 2023 și presupune includerea automată a tuturor vizitatorilor care accesează pagina tombolei, câștigă un premiu și completează formularul de creare a unui cont și revendicare a premiilor, în aceeași perioadă, pe site-ul www.appia-droneshop.ro. Își exprimă în acest mod consimțământul ca datele completate să fie folosite pentru expedierea premiilor fizice, cât și pentru campanii de informare sau promovare ulterioare.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare vizitator al site-ului Appia-DroneShop.ro are dreptul la o singură înscriere în tombolă pe baza creării unui cont. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de abonare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor și expedierea premiilor fizice.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, Appia-DroneShop.ro garantează participanților la tombolă:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal în situația în care sunt incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în situațiile în care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesară pentru respectarea legislatiei UE sau din România; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale către copii (dacă este cazul) pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obtineți restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță sau (iv) dumneavoastră v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, marketing online sau contactare telefonică;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat Organizatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi facută în orice moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare în format electronic la următoarea adresă de e-mail: office@appia.ro

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Vizitatorii site-ului Appia-DroneShop.ro vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul appia-droneshop.ro, pagina de Facebook Appia-DroneShop.ro, profilul Google Business sau din campanii plătite realizare prin Google Ads sau Facebook Ads.

Înscrierea la Tombolă se face în mod direct prin accesarea paginii dedicate, în perioada 01-31 martie 2023. Fiecare participare oferă posibilitatea de a câștiga un premiu, fiecărui vizitator.

Secțiunea 6. Premiul tombolei

1. Cupon valoric fix 250 Lei

2. Cupon valoric fix 500 lei

3. Cupon valoric fix 750 Lei

4. Tricou Alb Appia Drones

5. Tricou Negru Appia Drones

6. Calendar 2023 Appia Drones

7. Cană Appia Drones

8. Șapcă Appia Drones

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri, iar caștigătorii cupoanelor valorice fixe de 250, 500 sau 750 Lei pot utiliza cupoanele doar la achiziția unei drone in valoare de minim 25.000 Lei. Nu se pot utiliza pentru accesorii și acumulatori.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorilor

Fiecare vizitator al site-ului Appia-DroneShop.ro care alege să participe la tombola și va completa un formular, va avea posibilitatea de a primi un premiu garantat.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorilor tombolei li se va aduce la cunostință rezultatul în momentul participării direct pe site-ul Appia-DroneShop.ro

În cazul în care unii dintre câștigători nu trimit în termen de 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va anula.

În cazul în care unii dintre câștigători solicită anularea premiului, a contului sau trimit o solicitare în format electronic de ștergere a datelor personale completate până la data de 31 martie 2023, premiul șe va anula.

Premiile fizice vor fi trimise după data de 5 aprilie 2023, prin curierar rapid, în mod gratuit, nemaiexistând costuri suplimentare.

Premiile sub forma de cupoane valorice pot fi utilizate la achiziția unei drone până la data de 31 iunie 2023.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 31 martie 2023, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură ce face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe appia-droneshop.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate in pagina Tombolei.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 01 martie 2023.

S.C. Wiki Wiki Management S.R.L.

Csaba Szilveszter Biro

Administrator

Meniu

Opţiuni

Vezi toate produsele
No produts were found.